Az Ön kosara jelenleg a következőket tartalmazza:
Ön nincs bejelentkezve
felhasználónév:

jelszó:

Árverés


   Jelenleg nincs árverés!

Oldal statisztika
Egyedi látogatók: 1680252
Laplehívások: 2862064


Linkajánló


 


A szigetelések,hőszigetelések Szállítási határideje:

megegyezés szerint! 1-4 nap

  A rendelés fizetése csak áruátvételnél!

 

 

Hőszigetelés Szállítás árak:

400.000 Ft felett az egész ország területén ingyenes!

 


Dunántúlon és Budapest 100 km körzetében

Ausztriába Burgenland tartományba a szállítás: 30.000-Ft

Dunántúlon és Budapest 100 km körzetében csak :bruttó 20.000- FT

Duna-Tisza között

Duna-Tisza között csak :bruttó 25.000- FT

Tiszántúlra

Tiszántúlra csak :bruttó 30.000. FT

Rendelhet akár telefonon is: 06 / 72 / 238-700

mobil :06 70 235 19 30

 
 
 

 ÜZLETSZABÁLYZAT

 Az eladó neve: Győri Group Kft. 
Alapítás éve:1999
   Székhelye:7627  Pécs, Bokor u.2
 Adószáma: 11902353-2-02
 
 Cégjegyzékszám: 02-09066637              Baranya-megyei cég-bíróság
 
 Telefon:06-72-238-700
 mobil:+36-70-235-19-30

Telephelye üzletének címe 7627  Pécs, Bokor u.2
 
 Nyitva tartási idő: Hétfő-Péntek  7-16-ig. 

A honlapon leadott rendelés nyelve :magyar és  írásban megkötött szerződésnek minősül!

 A leadott rendeléseket 1 évig tároljuk, ezután megsemmisítjük!
 
 
 Fizetési lehetőségek:
  • készpénz,utánvétel,Átutalás,

Szavatosság

A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való jótállás.

A vásárló
A szavatossági igény vásárlói benyújtásának határideje 2003. július 1-től 2 évre nőtt.

A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meg lévő körülmények miatt keletkezett, hanem az áru rendeltetésellenes használata okozta. A Rendelet több kötelezettséget is felállít a kereskedő részére: mindenekelőtt a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetőleg a kifogás beazonosításához szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétől eltérően rendezi, ennek indokát is.

Szükségképpen szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni azt, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye.

A törvény vélelem miatt az első hat hónapban a kereskedő köteles bizonyítani, és a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget viselni - így a szakvélemény beszerzési költségét is.

Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a fogyasztó közvetlenül fordulhat a Főfelügyelőséghez. Ez esetben a fogyasztónak tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az FVF nem állapíthatja meg, csak a bíróság.

A jogérvényesítés elévülési ideje:

a.. a tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság elévülése három év letelte után következik be. b.. nem tartós cikkeknél hat hónap után évül el a szavatossági igény. Azaz ezen idő alatt élhet jogaival a fogyasztó. Azoknál a termékeknél, amelyeknél egy év a jótállási idő, további két esztendeig, azoknál pedig, amelyeknél kettő év a jótállás időtartama, további egy évig érvényesíthető a szavatosság.

A nem tartós használatra rendelt termékeknél (például: cipő, egyéb ruházati termékek stb.) a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba, jellegénél, avagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető - szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti.

Az EU-ban a szavatosság az alábbiakra terjed ki:

a.. az áru nem alkalmas a használatra;
b.. teljesen más árut szállítanak, mint amit a fogyasztó rendelt;
c.. hiányzik a használati utasítás;
d.. kevesebb áru érkezik, mint amennyit a fogyasztó rendelt;
e.. hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott áru szakszerűtlen
összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős;
f.. a kötelezett felel akkor is, ha az áru összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, de a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza.

A fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely ezektől a rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

A minőségi vagy mennyiségi hibáért kellékszavatossággal, a jogi hibáért jogszavatossággal tartozik a kötelezett (aki lehet a gyártó, a forgalmazó vagy a kereskedő). Jogi hibának minősül, ha a hibátlan teljesítés ellenére a jogosult nem szerzi meg mindazon jogokat, amelyek őt jogszabály vagy szerződés alapján megilletnék.

Ha a termék nem felel meg a szerződésnek, a fogyasztót a következő szavatossági jogok illetik meg:

a Ptk. módosítása a fogyasztók számára előnyös irányba változtatta meg a jogérvényesítés sorrendjét. A korábbi szabályozás szerint a fogyasztó elsősorban a hiba kijavítását, illetőleg megfelelő árleszállítást kérhetett, és csak abban az esetben kérhette az áru kicserélését, ha a hiba nem volt rövid idő alatt (8 munka napon belül) értékcsökkenés nélkül kijavítható, vagy a kijavítás a jogosult érdekeinek sérelme nélkül nem volt lehetséges.

Egyrészt az új szabályozás alapján a fogyasztó már első körben választhat, hogy kijavítást vagy kicserélést kér, tehát a kicserélés, mint igény teljesítésének nem feltétele a javíthatatlanság. A fogyasztó választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a kereskedő készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne (pl. azonnal és minimális költségigénnyel járó javíthatóság esetén).

Másrészt az szabályozás alapján a szavatossági jogok érvényesítésének sorrendjében második helyre került az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

A forgalmazó

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A gyártó, illetve a forgalmazó mentesül a felelősség alól, ha a.. a fogyasztó már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést;
b.. a fogyasztó észreveszi, hogy a kötelezett hibásan teljesített, és ezt nem közli időben, akkor az ebből eredő kárért nem felel.
c.. a fogyasztó szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek. Használtcikkeknél ez a határidő az eladó és a fogyasztó közötti megállapodással egy évre lerövidíthető.


Jótállás

A jótállás esetében arról beszélünk, hogy az áru az átadáskor hibátlan volt. Ez tehát szigorúbb felelősség a szavatossághoz képest, mert a hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy hibátlan árut adott át és a hiba a fogyasztó rendeltetésellenes használata miatt keletkezett.

a.. A jótállás legrövidebb időtartama 12 hónap, de egyes termékeknél ennél is hosszabb lehet.
b.. Jótállás esetén 15 napja van a kereskedőnek a kijavításra, amennyiben cserekészüléket biztosít, akkor ez a határidő 30 napra hosszabbodik.

Fogyasztói jogok

a.. A vásárló kérheti a hiba kijavítását,
b.. a vételár leszállítását,
c.. a hibás áru kicserélését,
d.. valamint a munka újbóli elvégzését.
Javítás esetén - a hiba bejelentésétől kezdődően - a jótállási idő azzal az időtartammal meghosszabbodik, amely alatt az áru rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Ha a hibás árut ki kell cserélni, illetve a munkát újra el kell végezni, a jótállás újra kezdődik.

A vásárló - a szavatossági szabályokkal ellentétben - nem javíthatja ki maga a hibát, mert ezzel elveszíti a jótállási jogait.

Tartós termékek esetén amennyiben a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a forgalmazónak ki kell azt cserélnie. (Kivéve, ha a termékbe beépített biztonsági elemek (például elektromos biztosíték) hibásodnak meg.

A távollevők között kötött szerződésekről*

1999. március 1. napján lépett hatályba a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyan­ezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul.

A rendelet fő célja a fogyasztóvédelem. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges az automata hívókészülék illetve telefax útján történő szerződéskötéshez. Ha külön jogszabály nem tiltja és a fogyasztó, nem tiltakozik, a fentieken kívül bármely más távközlő eszköz használható. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet.

Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség is. Ha telefonon tesz ajánlatot, úgy annak kezdetekor közölnie kell nevét, székhelyét, telefonszámát, és a szerződéskötésre irányuló szándékát. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát

Elállás

A fogyasztót a rendelet szerint széleskörű elállási jog illeti meg. Általános szabályként az áru átvételéről, szolgáltatásnál pedig a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül gyakorolhatja ezen jogát. Amennyiben a vállalkozás nem tett eleget fent leírt tájékoztatási kötelezettségének, úgy a 8 munkanapos határidő

 

3 hónapra mdosul kivéve, ha ez idő alatt eleget tesz ennek, mert akkor a tájékoztatás kézhezvételétől számítva újraindul a 8 munkanapos határidő. A rendelet alapján nyújtott elállási jog nem illeti meg a fogyasztót, ha Szolgáltatás esetében a teljesítés a fogyasztó beleegyezésével megkezdődött az ár illetve a szolgáltatás díja piaci ingadozástól függ;

az áru személyhez kötött, fogyasztói utasítás vagy kifejezett kérés alapján állították elő, illetve vissza nem szolgáltatható vagy gyorsan romlandó;

hang- illetve képfelvétel, valamint szoftver esetében a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és az időszaki lap terjesztése esetében;
szerencsejáték-szerződésnél.
Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 30 napon belül köteles a fogyasztó által kifizetett összeget visszatéríteni, minden költség ot terheli. A fogyasztónak csupán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket kell viselnie, valamint a vállalkozás követelheti tőle az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A szerződés teljesítésére a vállalkozás a fogyasztó felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles. Természetesen a felek ettől eltérően is meghatározhatják a teljesítés határidejét, illetve határnapját. Ha a meghatározott áru nem áll rendelkezésre, illetve a szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy erről köteles a fogyasztót haladéktalanul értesíteni, valamint a befizetett pénzösszeget 30 napon belül visszatéríteni. Ez természetesen még nem mentesíti az egyéb szerződéses kötelezettségei alól. Ha a vállalkozás szerződésszerűen helyettesíthető áruval vagy szolgáltatással teljesít, és a fogyasztó elállási jogát a rendelkezésre álló határidőn belül gyakorolja, úgy a visszaállítással kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

 
 

 A szolgáltató a látogatók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt."),

A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet,

A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet  A szolgáltató titoktartási kötelezettsége:
A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik.

 

A személyes adatok védelméről:

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.


 Hőszigeteljen!

 Mintegy 25 éve, az energiaárak növekedése és a lassan egyre tudatosabbá váló környezetvédelmi törekvések következtében kibontakozóban van ez általános törekvés az energiafogyasztás csökkentésére.

Az átlagos fogyasztó szemében viszont még mindig fontosabb az autójának az alacsony fogyasztása, mint a házának pontos fűtési költsége, illetve az a kérdés, hogy a fűtésszámla mértéke arányban van-e a lakás területével, vagy hogy az utólagos hőszigetelés következtében mennyit sikerült megtakarítani.

Természetesen egy korszerű hőszigetelés  magasabb beruházási költségekkel jár, de azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a szigetelőanyagok költsége egy ház építési költségeinek mindössze a 3%-át teszi ki.

Tény az is, hogy általában a  hőszigetelés  költsége csak néhány fűtési szezon után; és egy régi  építmény viszonylag igényes felújítása is csak középtávon térül meg.

A szigetelés ellen szóló érv még mindig az, hogy a falak nem tudnak szellőzni. A megoldás: a helyes szellőztetés. Ez azt jelenti, hogy naponta többször is, 5-10 percre, kereszthuzatot hozunk létre, aminek köszönhetően kicserélődik a levegő anélkül, hogy a falak és a bútorok lehűlnének.

 A Hőszigetelés és az energiafogyasztás nagymértékben összefügg

 

 

0 db termék, 0 Ft értékben

 
 

Gyorskereső pl.:Tető

 
Legújabb termékeink

Webpartners